Loading...

Category: Single

Ladder 2018-2019 Participation

Kyriacos Nicolaou, 2. Paris Mouradian, 3. Sergios Savvides 4. Marc Azais 25€, 5. Marios Polikarpou 25€(bank), 6. Giannos Trilledes 7. Loizos Markides, 8. Silvios Demetriou, 9. Vassos Eliades 10. Sergei, 11.Athos Eleftheriades, 12. Oustas [ … ]

Participation List

Loizos Markides, Costas Hadjiharalampous, Silvios Demetriou Demetris Demetriou, Kyriacos Kyriakides, Sergios Savvides (last), Stelios Petrides, Antwnis Antonopoulos, Lucas Filippi, (Payed) Menelaos Theodoulou Makis Lazarou Athos Eleftheriades Stavros Stavrou Antros Oustas [ … ]